Jdi na obsah Jdi na menu
 

Ochranářské organizace

waza.gif

 
WAZA

The World Association of Zoos and Aquariums (Mezinárodní asociace zoo a akvárií) je zastřešující organizací sdružující zoologické zahrady a akvária na celém světě. Hlavním posláním WAZA je podporovat zoologické zahrady, akvária a další partnerské instituce na celém světě v jejich činnosti na poli ochrany přírody, zlepšování kvality života chovaných zvířat a výchově k ochraně životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Při splnění svého poslání klade WAZA důraz především na sdílené vědomosti, ochranu biodiverzity, výchovu a vzdělávání v oblasti ekologie a ochrany přírody, rozvoj a dodržování etického kódu při chovu zvířat a péči o jejich pohodu, výzkum v zájmu dalšího zlepšování činnosti, strategický rozvoj s cílem priorit a možnosti motivace a posilování týmové morálky. (www.waza.org/en/site/home)

 

eaza.gif   EAZA

 

EAZA

European Association of Zoos and Aquariums (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) sdružuje instituce z celé Evropy, působí však i na celosvětové úrovni.  K poslání EAZA patří : 

- podporovat spolupráci při dalším plánování  expozic a souboru chovaných živočichů a při činnostech souvisejících s ochranou přírody, a to zvlášť prostřednictvím chovných programů EEP,

- podporovat vzdělávání, zvláště výchovou k pochopení a ochraně životního prostředí,

- umožňovat diskuse a setkávání za účelem mezinárodních organizací (například IUCN).

EAZA je poradním orgánem Evropské unie, Evropského parlamentu a Rady Evropy. EAZA vydává vlastní časopis, má vlastní internetové stránky (www.eaza.net/MEMBERSHIP/Pages/Members.aspx) a organizuje kampaně na podporu kriticky ohrožených biotopů a druhů živočichů. 

 

 

logo_cites_c.jpg  cites_logo.png

 

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species of  Wild Fauna and Flora  je také znám jako Washingtonská konvence. Úmluva byla podepsána ve Washingtonu 3. března 1973 a začala platit od 1. července roku 1975. Bývalá ČSFR podepsala tuto úmluvu dne 28. února 1992, a stala se tak 114.státem, který úmluvu podepsal. Úmluva u nás vstoupila v platnost 28. května 1992. ČR převzala závazky z úmluvy od svého osamostatnění dne 1.1.1993. CITES je globální mezinárodní smlouva v rámci Organizace spojených národů a je považována za jeden z významných nástrojů světové strategie ochrany přírody. Jde o vládní smlouvu, jejíž účelem je postavit mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami pod společnou kontrolu všech zemí světa, aby se docílila ochrana ohrožených druhů fauny a flóry před úplným vyhubením vlivem bezohledného získávání pro obchodní účely. Úmluva omezuje zejména obchod s jedinci ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy.  (www.mzp.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy), (www.mzp.cz/www/laws/cites2.nsf/ea65e91b58b6632cc12564df002c44d8/0a2d18d902797bc1c125656e0050b9ea)

 

220px-iucn-logo.svg.png      IUCN

 

IUCN

Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), sídlí ve Švýcarsku a patří pod UNESCO, vydává každé dva roky tzv. aktualizovanou Červenou knihu ohrožených druhů. Na seznamu zvířat a rostlin, kterým hrozí vyhynutí, je v současné době přes 16 000 druhů. Na vině je zejména globální oteplování, pytláctví a další vlivy způsobené lidskou činností. Podle údajů Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů je v ohrožení například každý třetí obojživelník, každý čtvrtý savec a každý osmý pták. (www.iucn.org)

 

 

ucsz.gif   Unie českých a slovenských zoologických zahrad

 

UCSZ

Unie českých a slovenských zoologických zahrad je odborným a morálním garantem všech členských zoo. V současné době sdružuje tato profesní organizace patnáct českých a čtyři slovenské zahrady. Unie zastřešuje společné projekty, organizuje národní a podílí se na organizaci mezinárodních kampaní. Pro zlepšení chovatelské práce, výměnu informací a předávání zkušeností zřizuje odborné komise a do jejich čela jmenuje koordinátory. Má vlastní počítačovou databázi chovaných zvířat .  (www.zoo.cz)

 


 

Natura 2000

Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit nejcennější přírodní bohatství Evropy. Každý stát Evropské unie má povinnost vyhlásit lokality, v kterých budou chráněny nejen rostliny a živočichové, ale i jejich přirozená stanoviště. Natura 2000 je vyhlašována podle dvou směrnic. Podle Směrnice o stanovištích vznikají takzvané Evropské významné lokality, na kterých jsou chráněny všechny rostlinné a živočišné druhy (vyjma ptáků) a typy přírodních stanovišť a podle Směrnice o ptácích vznikají tzv. ptačí oblasti. (www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php), (www.veronica.cz)

 

 

Mezi další organizace patří např.:

 

AOPK ČR -  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. (www.aopk.cz)

 

International Zoo Educators Association

IZE - International ZOO Educators Association (Mezinárodní asociace zoo-pedagogů).(www.izea.net)

 

fauna-a-flora.jpg

FFI - Fauna & Flora International (Mezinárodní organizace pro ochranu ohrožené fauny a flóry s sídlem v Cambridge (UK),  založena již v roce 1903). (www.fauna-flora.org)

 

isis-logo.png

ISIS - International Species Information System (Mezinárodní informační systém druhů chovaných v zoo, založen roku 1973, poskytuje členským zoo sběr dat o chovaných zvířatech a také software). (www2.isis.org/Pages/Home.aspx)

 

zachanne-chovy.gif

CBSG  - Conservation Breeding Specialist Grop (Skupina odborníků pro záchranné chovy). (www.cbsg.org)

 

ČSOP - Český svaz ochránců přírody,  je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Jeho posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. (www.csop.cz)

 

ochr..jpg

ESF -  Europen Studbook  Foundation (Evropská plemenná kniha nadace).  Evropská plemenná kniha Foundation (ESF) je soukromá nezisková organizace v Evropě se sídlem v Nizozemí (NL) a koordinátory zemí v různých jiných evropských zemích. Byla založena v roce 1997 v Nizozemí jako OOS a na ESF se změnila v roce 2003.

ESF má tyto cíle :

- ochrana plazů a obojživelníků v zajetí, s důrazem na ohrožené druhy,

- řízení evropských plemenných knih,

- řízení geneticky zdravých chovných programů,

- spolupráce s reintrodukčními programy (Reintrodukce je úmyslné vypuštění v zajetí odchovaných jedinců určitého druhu zpět do volné přírody, případně vypuštění jedinců odchycených v přírodě na místo, kde vymizeli. Cílem bývá posílit či zcela obnovit  populaci určitého druhu  (na určitém místě nebo obecně v přírodě)),

- shromažďování, sběr a šíření znalostí  o chovu a rozmnožování plazů a obojživelníků. (www.studbooks.eu)

 

 

 

94.jpg

Tabule s ochranářskými organizacemi v ZOO Dvůr Králové. Další fotky jsou v Aktuality (Želvy a CITES).

 

 

p1070107.jpg

 Ochranářské organizace v ZOO Děčín.